Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse antra dalis

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse antra dalis

Antroje dalyje atrasite viską ko trūko pirmoje. Todėl galėsite toliau tęsti pažintį su darbu apie darbą komandoje.

“…Metodinė grupė:
1) racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;
2) aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, tarpdalykinę integraciją, ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą;
3) tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlos;
4) sudaro individualiąsias dalykų, gabių ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo individualizuotas programas;
5) nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;
6) dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;
7) keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;
8) analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;
9) teikia siūlymus Metodinei tarybai ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo klausimais.
Gimnazijos metodinė taryba jungia Metodinių grupių pirmininkus. Ji renkama dvejiems metams.

2. Gimnazijoje taikomi grupinio mąstymo simptomai:
1. Priimant sprendimą, mokytojai linkę apsiriboti vienos ar dviejų alternatyvų, o ne visų realių galimybių svarstymu. Dažniausiai balsuojama už arba prieš svarstomą klausimą.
2. Nesikreipiama patarimo į pašalinius specialistus, kurie galėtų duoti tikslesnės informacijos apie potencialius privalumus ar trūkumus, nes tai remiasi į finansines išlaidas, o švietimo finansavimas menkas.
3. Grupės nariai aktyviai domisi faktais ir nuomonėmis, kurios palaiko jų sprendimą, ir ignoruoja visas kitas. Pasigendama metodo, kuris reguliuotų sprendimų priėmimo procesą taip, kad visi grupės nariai nevaržomai galėtų išsakyti savo nuomones, nuostatas bei požiūrius ir būtų išvengta bet kokio vieno ar kelių žmonių, nors ir pripažintų grupėje lyderiais (šiuo atveju, administracijos), įtakos, savos nuomonės primetimo…”

1 dalis.

3 dalis.

4 dalis.

5 dalis.

6 dalis.

7 dalis.

Straipsnio ir darbo dalis patalpinta: 2015-02-23