Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse

Komandinio darbo įgyvendinimas grupėse (1)

Patalpinu savo darbo dalį, kad studentai galėtų susipažinti, įvertinti ir turėti pavyzdį.

“DARBO KOMANDOSE KURSO NAMŲ DARBUI UŽDUOTIS

1. Apibūdinti organizaciją, kurioje dirbate (kurią nagrinėjate). Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Klaipėdoje, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Pirmoji lietuviška gimnazija Klaipėdos mieste, įkurta 1922 m. Steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Gimnazijoje dirba 73 mokytojai: 4 mokytojai ekspertai, 42 mokytojai metodininkai, 19 vyresniųjų mokytojų. Gimnazijai skirti 87,2 pedagoginių etatų ir 31,25 techninių darbuotojų etatų. Gimnazijoje siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje, šiuo atveju mokytojai ir mokyklos administracija dirba kaip viena komanda. Plėtojamas bendruomenės narių dalyvavimas gimnazijos veiklos stebėsenoje, veiklos kokybės įsivertinime ir problemų sprendime. Gimnazijos veiklos tobulinimo rekomendacijoms parengti buvo sudarytos 3 komisijos ir 7 iniciatyvinės grupės. Gimnazijos administracija ieško priemonių ir būdų, kaip mobilizuoti gimnazijos narių energiją ir jų gabumus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos tikslai (Stott, Walker, 1999)
Efektyviausios komandos, kurios turi optimalų žmonių skaičių. Mažoje komandoje (2-3 žmonės) gali trūkti nuomonių įvairovės, o didelėse komandose (daugiau nei 136 žmonių) neįmanoma efektyvi sąveika, sudėtingesnis koordinavimas (Jackson, 1996). Vadinasi optimaliausias komandos narių skaičius 4-12 žmonių. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos efektyvios komandos, vadinamos Metodinėmis grupėmis.
Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo koncentrą, klases, ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti.
Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas pirmininkas, kuris organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios… ”

2 dalis.

3 dalis.

4 dalis.

5 dalis.

6 dalis.

7 dalis.

Darbo dalis patalpinta: 2015-02-23